Regulamin twojszklarz.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Sklepu internetowego Twój Szklarz, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady sprzedaży wyrobów ze szkła oraz akcesoriów za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL http://www.twojszklarz.pl.

1. Sklep prowadzony jest przez firmę Bunto Maciej Witek z siedzibą pod adresem: 33-103 Tarnów, ul. Krzyska 81; NIP 873-30-07-551.

2. Adres korespondencyjny Sklepu internetowego Twój Szklarz, ul. Krzyska 81, 33-103 Tarnów.

3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a firmą Bunto Maciej Witek zwaną dalej  Sprzedającym.

4. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej www.twojszklarz.pl . Zamówienia można składać również poprzez e-mail, telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00 pod numerem telefonu 664 320 254 (dla telefonów komórkowych). Przy zamówieniu telefonicznym, konieczne jest potwierdzenie zamówienia w formie mailowej.

6. Jeżeli mowa w regulaminie o Produkcie, rozumie się przez to wyroby ze szkła i akcesoria dostępne w ofercie Serwisu.

7. Terenem działalności Serwisu Twój Szklarz jest Polska. Doręczenia wyrobów ze szkła i akcesoriów na terenie Polski realizowane są przez partnerskie zakłady szklarskie. Klient składając zamówienie wybiera sposób transportu lub zakład szklarski, w którym dokona odbioru osobistego Produktu..

8. Każda osoba dokonująca rejestracji lub składająca zamówienie w Serwisie internetowym Twój Szklarz zobowiązana jest zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania zasad w nim zawartych.

9. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna pod adresem: http://twojszklarz.pl/regulamin-klient.html.

10. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie www.twojszklarz.pl należą do portalu Twój Szklarz lub zostały przekazane przez Twojego Szklarza i objęte są ochroną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 2006, poz. 631 z późn. zm. – j.t.).

II. DANE KLIENTA

1. Rejestracja wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.

2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym i/lub formularzu zamówienia jest dobrowolne jednak podanie niektórych danych jest praktycznie niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić wykonanie wobec Klienta niektórych usług określonych w Regulaminie.

3. Klient poprzez wypełnienie formularza rejestracji lub formularza zakupu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do zrealizowania zamówienia przez sprzedawcę.

4. Klient oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Sprzedającego w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. W szczególności w celu: zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru , doręczenia klientowi towaru, na który klient złożył zamówienie ;wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep; przechowania danych osobowych klienta w bazie klientów.

5. Administratorem Danych osobowych jest firma Bunto Maciej WitekBunto Maciej Witek z siedzibą pod adresem: 33-103 Tarnów, ul. Krzyska 81; NIP 873-30-07-551. Administrator Danych: Maciej Witek, dane kontaktowe: telefon 664 320 254 i 664 320 077, e-mail: sklep@twojszklarz.pl, m.witek@twojszklarz.pl.

6. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich edycji oraz żądania ich usunięcia.

7. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Każda osoba rejestrująca się i/lub dokonująca zamówienia wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, a także zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

9. Klient, który podczas rejestracji lub podczas wypełniania stosownego formularza wyrazi zgodę na otrzymywania newslettera, materiałów reklamowych, wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie wraz z zamówionym Produktem i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji handlowych, w tym informacji handlowych dotyczących partnerskich zakładów szklarskich Serwisu, a także o nowych Produktach oraz o promocjach Serwisu Twój Szklarz,czym będzie każdorazowo informowany przy dokonywaniu akceptacji subskrypcji newslettera.

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Serwisu Twój Szklarz jest sprzedaż spersonalizowanych wyrobów ze szkła oraz akcesoriów za pośrednictwem sieci Internet .

2. Opisy produktów i ich ceny na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę zakupu.

3.  Produkty ze szkła oferowane przez Serwis Twój Szklarz są produktami na wymiar i nie posidają opakownia. Szkło może być na życzenie klienta owinięte folią podczas odbioru.  

4. Serwis Twój Szklarz prezentuje zapowiedzi graficzne oferowanych Produktów dostarczane przez ich producentów. Serwis dokłada wszelkich starań, aby prezentowana grafika miała najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlała rzeczywisty stan produktów.

IV. WYMOGI TECHNICZNE

1. W celu prawidłowego i nie zakłóconego korzystania ze Serwisu urządzenie Klienta powinno spełniać minimalne wymagania techniczne, tj.:

a) posiadać połączenie z siecią Internet,

b) posiadać przeglądarkę obsługującą umożliwiającą uruchomienie formularzy na stronie internetowej www.twojszklarz.pl .Do prawidłego działania formularzy należy używać następujących przeglądarek: Internet Explorer 9.0 i nowszy, Firefox 30 i nowszy, Chrome 37.0.2062 i nowszy, Opera 21 i nowszy,

2. Sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych usług i oprogramowania .

3. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies.

4. Podczas odwiedzin Serwisu przez Klienta, system Serwisu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Informacje te pozwalają podnosić jakość usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klienta oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest strona Serwisu.

5. Klient może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy, jednakże nie zezwalając na rejestrację plików cookie, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.

6. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej pod adresem: https://www.twojszklarz.pl/polityka-plikow-cookie.html. (załącznik nr. 2)

V. SKŁADANIE ZAMÓWNIENIA

1. Serwis Twój Szklarz przyjmuje zamówienia na realizację usługi poprzez:

• stronę internetową www.twojszklarz.pl

• telefon 664 320 254

• e-mail: sklep@twojszklarz.pl, m.witek@twojszklarz.pl . Klient składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej, wskazując produkt lub dobierając parametry produktu(podawany wymiary będą wykonane z tolerancją +/- 1mm), który zamierza nabyć, a następnie dokonuje wyboru znajdującego się na stronie polecenia „Zamawiam”. Po kliknięciu przycisku „zamawiam” klient wybiera jedną z dwóch opcji: przejście do koszyka bądź przejście ko kasy. W koszyku, klient ma możliwość określenia ilości produktu jak i zobaczenia podsumowania swojego zamówienia. Po przejściu do kasy, klient przechodzi przez proces zakupowy składający się z następujących kroków:

1) podanie danych do logowania,

2) Podanie danych kontaktowych,

3) Wybór sposobu dostawy/odbioru,

4) Płatność .

Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi  w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową  poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

2. Po złożeniu zamówienia, Serwis Twój Szklarz przesyła na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia jest oświadczeniem serwisu Twój Szklarz o przyjęciu zamówienia.

3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy klientem a serwisem Twój Szklarz:

• dla zamówień złożonych przez stronę www.twojszklarz.pl z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia, o którym mowa w ust. 3.

• dla zamówień złożonych przez telefon - z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia takiego zamówienia w formie wiadomości e-mail

• dla zamówień złożonych przez e-mail, (dla klientów wybierających płatność odroczoną) - z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia.

4. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

5. Sprzedający może nie potwierdzić przyjęcia oferty kupującego i odmówić realizacji zamówienia w sytuacji braku przedmiotu zamówienia w magazynie partnerskich zakładów szklarskich, a także w przypadku, gdy dane Klienta zawarte w formularzu są niepełne. W przypadku zamówienia niezawierającego wymaganych danych, Sklep kontaktuje się z Klientem w celu ich uzupełnienia. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

6. Jeśli Użytkownik nie przekaże Sprzedawcy decyzji w terminie 5 dni roboczych co do dalszego sposobu realizacji, , zamówienie zostanie anulowane.

7. Zmiany do zamówienia można zgłaszać przez e-mail pod adresem: sklep@twojszklarz.pl. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmian w adresie dostawy/odbioru, zmian terminu realizacji oraz odbiorcy. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać aż do momentu wysłania zamówienia do danego partnerskiego zakładu szklarskiego, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku produktów personalizowanych takich jak: szkło na wymiar, szkło o określonej grubości, określonym kolorze czy obróbce krawędzi, zmiany można dokonywać do momentu wykonania produktu przez zakład szklarski. Jeśli szkło zostało dociętę, Serwis Twój Szklarz może obciążyć kleita dodatkową opłatą za zmianę wymiarów.  

8. Serwis Twój Szklarz realizuje wszystkie zamówienia klientów złożone zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

9. Wybrane produkty mogą być objęte promocją. Warunki i zasady korzystania z promocji mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym regulaminie. Wiążące wówczas dla danego zamówienia pozostają warunki promocji. Promocje, upusty i rabaty nie łączą się. Wszelkie akcje promocyjne nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie danej zmiany.

10. Ostatnim etapem realizacji zamówienia jest wysłanie do odbiorcy określonego produktu lub odbiór produkty przez klienta w wyznaczonym miejscu. Bezpośrednia opinia odbiorcy jest ważną informacją potwierdzającą prawidłowe zrealizowanie zamówienia.

11. W przypadku poniesienia przez Serwis Twój Szklarz kosztów związanych z realizacją zamówienia, które nie może zostać zrealizowane z powodu nieprawidłowości danych przekazanych przez klienta, ponowna próba realizacji tego zlecenia będzie wymagać dodatkowej opłaty związanej z dostawą zamówienia.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca będzie realizował złożone zamówienia w dniach i godzinach roboczych, według kolejności zgłoszeń.

2. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas potrzebny na sprawdzenie dostępności towaru, jego zrealizowanie zgodnie z zamówieniem oraz przygotowanie przesyłki do wysłania oraz czas dostawy, zależny od wybranego rodzaju dostawy/odbioru.. Szacowany czas realizacji zamówienia podawany jest każdorazowo podczas składania zamówienia i może ulec zmianie, nie wyniesie jednak więcej niż 20 dni dla szkła niehartowanego i 30 dni w przypadku szkła hartowanego.

3. Dostawa towarów następuje, zgodnie z wyborem dokonanym przez Użytkownika przy złożeniu zamówienia, poprzez dostawę przez zakład szklarski bądź odbiór osobisty w wybranym zakładzie szklarskim. Koszt dostawy zamieszczony jest w załączniku nr. 1- Tabela opłat, i jest każdorazowo doliczany do kwoty zamówienia.

4. Dostawy szkła organizowane są grupowo na terenie miast gdzie znajdują się nasze partnerskie zakłady, ich czas waha się od 4 do 10 dni roboczych(czas dostawy nie obejmuje czasu wykonania szkła na wymiar). Klient jest zoobowiązany do samodzielnego odebrania szkła z pojazdu. Klient zostanie poinformowany o godzinie przyjazdu samochodu telefonicznie.  

5. Przyjęcie dostarczonych wyrobów ze szkła odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu doręczenia.

6. Gdy zakład szklarski dostarczający produkt nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem , gdy adres jest nieprawidłowy, kiedy odbiorca odmówi odbioru przesyłki, , przesyłka wróci do siedziby szklarza zakładu szklarskiego, wówczas Serwis Twój Szklarz nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie zamówienia a ponowne dostarczenie towaru zostanie zrealizawane po ponowym opłaceniu przez klienta kosztów transportu.   

7. Bony Promocyjne doręczane są do odbiorcy zgodnie z zasadami Bonów Promocyjnych – patrz Załącznik nr.3 .

VII. PŁATNOSĆ

1. Ostateczna cena jest ustalana w chwili złożenia zamówienia, na podstawie cen jednostkowych, przy uwzględnieniu wszystkich parametrów zamawianego towaru, podanych przez Użytkownika, w szczególności - wymiarów.

2. Do ceny doliczana jest opłata za dostawę.

3. Wszystkie ceny i opłaty podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia.

4. Z uwagi na charakter produktów wykonywanych według ściśle określonych przez Klienta parametrów, wyboru trybu i formy płatności Klient dokonuje przy złożeniu zamówienia.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient  będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu  dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Sklep dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną  na adres : sklep@twojszklarz.pl.  Po otrzymaniu oświadczenia drogą elektroniczną, Sklep niezwłocznie prześle Klientowi będącemu konsumentem, na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL………………… oraz zostanie dołączony przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki produktu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; jak na przykład: grubość, kolor, rodzaj materiału, indywidualnie podane wymiary

d)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;

j) zawartej w drodze aukcji publicznej;

h) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;

l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: ul. Krzyska 81, 33-103 Tarnów lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił id umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru  pokrywa Klient .

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące  koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w  ramach dostawy towarów  dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.

6. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.  

7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

IX. REKLAMACJA

1. Sklep informuje, iż wszystkie towary dostępne w Serwisie objęte są gwarancją producenta oraz są fabrycznie nowe. Korzystając w uprawnień gwarancyjnych, reklamacje są uwzględniane w okresie trwania gwarancji na produkt. Produkty są wymieniane u producenta w kraju, w którym zostały wyprodukowane.

2. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

3.Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi , jeżeli rzecz sprzedana ( towar)  ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar)  jest niezgodna z umową, jeżeli:

a)nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c)nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres sklep@twojszklarz.pl lub listem poleconym na adres ul. Krzyska 81, 33-103 Tarnów. Dla ułatwienia składania reklamacji, pod adresem URL………………… zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

4. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6. Jeżeli Klient jest Konsumentem , może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

10. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5  i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedający poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie http://twojszklarz.pl/regulami... oraz przesłaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Klienta korzystniejsze.

4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych przerw w korzystaniu ze Sklepu w związku z pracami technicznymi. w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie sklepu, z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Sklep podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego klientów.

XI. OPIS MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta  będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

- http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

- wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do  czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;

- powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społecznea, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

ZAŁĄCZNIK NR.1TABELA OPŁAT

Dostawa jest realizowana przez partnerskie zakłady szklarskie zgodnie ze stawkami w poniższej tabelce:

Sposób dostawy

Koszt dostawy

Odbiór osobisty

0.00 zł

Dostawa przez zakład na terenie Łodzi, Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego

65.00 zł

Dostawa przez zakład na terenie Krakowa

75.00 zł

Dostawa przez zakład na terenie Rzeszowa

35.00 zł

Dostawa przez zakład na terenie Tarnowa

50.00 zł

Dostawa przez zakład na terenie Warszawy

123.00 zł

Dostawa przez zakład na terenie Poznania89.00 zł
Dostawa przez zakład na terenie Trójmiasta25.00 zł
Dostawa przez zakład na terenie: Katowic, Gliwic, Chorzowa, Bytomia89.00 zł
Dpstawa przez zakąłd na terenie: Tych, Siemianowic Śląskich, Zabrza,Sosnowca, Rybnika, Rudy Śląskiej, Mysłowic, Dąbrowy Górniczej 89.00 zł


ZAŁĄCZNIK NR.2 PLIKI COOKIES

1. Podczas odwiedzin przez Użytkownika Sklepu internetowego Twój Szklarz, system serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki.

2. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona.

3. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookie, serwis ….. nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.

4. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

5. Sklep internetowy Twój Szklarz informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku sklep może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

6. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/...

ZAŁĄCZNIK NR.3 BONY PROMOCYJNE

Sklep Internetowy Twój Szklarz oferuje Bony Promocyjne. Każdy posiadacz takiego bonu wpisuje po zalogowaniu unikalny kod Bonu Promocyjnego w koszyku zakupowym. Bon Promocyjny podobnie pomniejsza wartość zamówienia lub pokrywa całą jego wartość. Bony wysyłane będą poprzez e-mail do klientów korzystających z newslettera bądź dołączane do zamówionych produktów. Korzystanie z bonów Każdy bon promocyjny ma określony termin ważności i unikalny kod. Aby skorzystać z bonu należy w podsumowaniu zamówienia (w koszyku) wpisać kod promocyjny i kliknąć znajdujący się obok niebieski przycisk.